fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

Členové

 • vedoucí ŠPP, výchovný poradce – Mgr. Hana Marvanová
 • školní metodik prevence – Mgr. Kateřina Honcová
 • speciální pedagog – Mgr. Zuzana Lindovská
 • školní psycholog, koordinátor inkluze – Mgr. Martina Dršková
 • kariérový poradce – Mgr. Markéta Hrušková

Členové školní poradenského pracoviště spolu úzce spolupracují. Řeší výukové a výchovné problémy žáků, pomáhají při volbě střední školy. ŠPP spolupracuje s třídními učiteli, vedením školy i rodiči. Společně nastavují podpůrná opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, pro žáky nadané, vytváří individuální vzdělávací programy a řeší konfliktní situace mezi žáky.

ŠPP je v kontaktu s dalšími školskými poradenskými zařízeními (pedagogicko-psychologické poradny, speciálně-pedagogická centra), s okresní metodičkou prevence, kurátory OSPOD a jinými odborníky a specializovanými organizacemi působící v oblasti prevence.

Výchovný poradce

Mgr. Hana Marvanová

Konzultační hodiny: po předchozí domluvě kdykoliv.

 • koordinace poradenských služeb ve škole
 • řešení problémů spojených se školním neprospěchem
 • pomoc při řešení výchovných a výukových problémů žáků
 • organizace péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami
 • organizace péče o mimořádně nadané žáky
 • organizace péče o žáky s individuálním vzdělávacím plánem

Metodik prevence

Mgr. Kateřina Honcová

Konzultační hodiny: po předchozí domluvě.

 • tvorba preventivního programu školy
 • úzká spolupráce s výchovným poradcem a školním psychologem (zjišťování výskytu šikany a dalších nežádoucích jevů na naší škole, vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálně patologického chování
 • spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků
 • poskytování poradenské pomoci rodičům a žákům v oblasti rizikového chování, zneužívání návykových látek a šikany
 • realizace aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, nekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších sociálně patologických jevů - školní akce, přednášky, besedy k prevenci rizikových jevů – jejich příprava a organizace
 • koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence sociálně patologických jevů, s metodikem preventivních aktivit v poradně a s odbornými pracovišti
 • zajišťování a předávání odborných informací pedagogickým pracovníkům školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů

Speciální pedagog

Mgr. Zuzana Lindovská

Konzultační hodiny: po předchozí domluvě.

 • vedení předmětů speciální pedagogické péče
 • provádění depistáží v 1. a 2. ročníku
 • konzultace pro rodiče dětí se speciálními vzdělávacími potřebami 

Školní psycholog

Mgr. Martina Dršková

Pracovní doba: 

PONDĚLÍ

8:30 – 14:30

 

ÚTERÝ

8:00 – 14:30

Konzultační hodiny: 

STŘEDA

8:00 – 14:30

STŘEDA  14:30 – 16:30

ČTVRTEK

8:00 – 14:30 jen v sudé týdny

 

PÁTEK

8:00 – 14:30

 

 

Chcete si domluvit návštěvu?

Zastavte se osobně během pracovní doby.

E-mail: martina.drskova@zskunstat.cz.

Telefonický kontakt na vyžádání v sekretariátu.

Podmínky poskytování služby

Při práci se školní psycholožka řídí etickým kodexem školních psychologů a platnými zákony a vyhláškami.

V kontaktu s klienty dodržuje profesní mlčenlivost. Sdílení informací učitelům vždy konzultuje s klientem. Své služby poskytuje bezplatně.

V individuální práci s žáky vždy spolupracuje s rodiči na základě informovaného souhlasu a domluvené zakázky. Pokud primární zakázka přichází ze strany učitele a je vyžadována další individuální práce s žákem – informuje rodiče a přizve je ke spolupráci.

Činnosti

 • úzce spolupracuje s ostatními členy Školního poradenského pracoviště (ŠPP)
 • maximálně se snaží podporovat spolupráci žáků – učitelů – rodičů
 • žáci se mohou individuálně radit o starostech, které škola přináší. Zvládání učiva, vrstevnické vztahy, komunikace s učiteli. Je možno probrat i mimoškolní osobní problémy
 • rodičům je k dispozici v otázkách výchovy, přípravy dětí do školy a dle potřeby i prostředníkem při komunikaci se školou. Pokud zakázka rodičů přesahuje možnosti školní psycholožky, budou odkázání na další organizace v regionu
 • zaměřuje se i na preventivní a intervenční práci s třídními kolektivy. Maximálně podporuje toleranci, spolupráci, včasné řešení menších či větších konfliktů, které dětem třídní život přináší
 • s učiteli spolupracuje jak při intervencích ve třídě, tak při realizaci výchovně-vzdělávacích činností školy. Navazuje na preventivní aktivity z minimálního preventivního programu
 • podílí se na vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Zajištuje koordinaci péče o tyto žáky. Je k dispozici jako konzultant a podpora při realizaci podpůrných opatření
 • je schopna poskytnout krizovou intervenci
 • dle potřeby je schopna realizovat terapeutické vedení dětí. V případě složitějších problémů odkáže na vhodné služby v regionu

Kariérový poradce

Mgr. Markéta Hrušková

Konzultační hodiny: po předchozí domluvě.

Činnosti

 • kariérové vzdělávání žáků
 • informace týkající se přijímacích zkoušek na SŠ a podávání přihlášky
 • pomoc s orientací v nabídkách studijních oborů