Navigace

Obsah

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ZŠ Kunštát

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACE PRO RODIČE PRO ŠKOLNÍ ROK 2018-2019

VÝUKA:

Zahájení vyučování v pondělí 3. září 2018

Ukončení vyučování v I. pololetí ve čtvrtek 31. ledna 2019.

Zahájení vyučování v II. pololetí  v pondělí 04. února 2019.

Ukončení vyučování v II. pololetí v pátek 28. června 2019.

V pololetí školního roku se žákům bude vydávat výpis z  vysvědčení.

 

PRÁZDNINY A VOLNO:

Státní svátek 28. září 2018 připadá na pátek. Státní svátek 28. října připadá na neděli. Podzimní prázdniny budou v pondělí a úterý 29.-30. října 2018. Státní svátek 17. listopadu připadá na sobotu. Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 a skončí ve středu 2. ledna 2019. Pravidelné vyučování v roce 2018 začíná ve čtvrtek 3. ledna 2019. Ve čtvrtek a pátek 3. a 4. ledna dostanou žáci ředitelské volno. Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2019. Jarní prázdniny budou od 11. února do 17. února 2019. Velikonoční prázdniny budou ve čtvrtek 18. dubna, v pátek 19. dubna je ostatní svátek. Velikonoční pondělí 22. dubna je dnem pracovního klidu. Státní svátky 1. květen a 8. květen 2018 připadají na středu. Druhé pololetí končí v pátek 28. června 2019. Hlavní prázdniny budou od soboty 29. června do neděle 1. září 2019. 

 

ČASOVÝ REŽIM VYUČOVÁNÍ VE ŠK. ROCE  2018- 2019:

Vyučovací hodina 
1. 7.55 - 8.40 2. 8.50 - 9.35 3. 9.50 - 10.35 4. 10.45 - 11.30 5. 11.45 - 12.30 6. 12.40 - 13.25
Časový režim v úterý a ve čtvrtek pro odpolední výuku:
7. 13.00-13.45 8. 13.50-14.35

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA, KONTAKTY:

ZŠ: 516 462 112, 515 534 332, MŠ: 515 534 360, mob. 775 667 608
email: skola@zskunstat.cz či reditel@zskunstat.cz

web: www.zskunstat.cz 

Schránka důvěry - SMS : 775667608 , E-mail : vrbaskoly@seznam.cz

Obědy žáků–ved.stravování p.Lukešová 516 461 072, 515 534 361
Omluvení žáků – kancelář p.Tomášková a p.Bočková na telefonech: 516 462 112 nebo 515 534 332.

Rodiče jsou ze zákona povinni omluvit nepřítomnost žáka nejpozději třetí pracovní den po začátku nepřítomnosti, třídní učitel stanovuje způsob omlouvání nepřítomnosti žáků ve vyučování.

ŠKOLNÍ DRUŽINA:

Ranní provoz od 6:10, odpoledne do 15:20 hodin, od 13.9.2017 na 14 dní zkušebně do 16.00 hodin. Poplatek za každé zapsané dítě je 50,-Kč měsíčně. Přijaty budou dle počtu přihlášek děti od 1. do 2.ročníku, z vyšších ročníků pak další děti do naplnění kapacity školní družiny. Děti z družiny vyzvedávají rodiče, pověřené osoby nebo po  písemné omluvě od rodičů odcházejí samy pouze ve stanovený čas uvedený na dveřích školní družiny. Tel. spojení do školní družiny je 515 534 336, je nepřípustné pustit děti na telefonickou žádost rodičů.

Pro žáky nepřijaté do ŠD a starší je otevřena  temperovaná školní šatna od 6:10, šatna je trvale pod dohledem školních kamer se záznamem, žákům zde bude umožněn i pobyt po vyučování v odpoledních hodinách do 15:20.

SLUŽBY PRO ŽÁKY:

Ve školní kantýně si žáci mohou zakoupit svačinu a nápoje od 7:35 do 9:50 hod. Škola je zapojena do programu „Ovoce do škol“ a „Mléko do škol“, v rámci nichž budou žáci všech ročníků dostávat zdarma 4x do měsíce tyto produkty.

ŠKOLNÍ ŠATNA:

Žáci mají po dvojicích šatní skříňku pro uložení osobních věcí, každý žák má speciální klíč oproti záloze 100,-Kč.
Škola tak umožnila dětem bezpečně si ukládat všechny osobní věci, proto neručí za ztrátu věcí, které ponechají bez dohledu ve třídách či na chodbách.

Dojíždějící žáci mají umožněn pobyt ve škole od 6:10 do 7:35 hod. ve školní temperované šatně pod dohledem školníka, stejně tak v odpoledních hodinách (zejména v zimních měsících) při čekání na autobus.
Škola umožní jejich čekání na autobus či výuku v ZUŠ nebo na činnost v zájmových kroužcích, nezodpovídá za jejich čekání v jiných prostorách školy než ve školní družině.

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ:

Pihlášení žáci dostanou u vedoucí stravování čip oproti záloze 100,-Kč. Obědy se platí průběžně na účet,  žák či jeho rodiče  vybírají ze 2 jídel. Vybírat pro následující den možno jen do 10:45,  lze navolit celý měsíc dopředu na internetu www.zskunstat.cz. Obědy lze vybrat pomocí čipu i na terminálu u vchodu do jídelny. V případě nemoci lze vyzvednout oběd pouze v první den nemoci žáka ve výdejně MŠ od 11:30 do 12:30 do obědníků.  Na další dny je proto nutné obědy odhlašovat. Cenu obědů jsme museli navýšit o 2,-Kč od 1.9.2017. Oběd stojí dle věku pro žáky  do 7 let 22,-Kč, od 7 do 14 let stojí 24,-Kč  a od 15 let 25,-Kč.

ZÁJMOVÁ ČINNOST:

Škola nabízí žákům zapojení v kroužcích gymnastiky, florbalu, sborového zpěvu, počítačovém, divadelním, gymnastickém. Ve škole působí ZUŠ Letovice a ZUŠ Boskovice a DDM Boskovice. Nabízí výuku na hudební nástroje, taneční a výtvarné obory. Děti mohou navštěvovat šachový, keramický, rybářský kroužek, stolní tenis, fotbal, při škole působí taneční skupina BAMI, taneční kroužek ZUŠ.

KLASIFIKAČNÍ PORADY:

  07. listopadu 2018,  23. ledna2019,   03. dubna2019,    12. června  2019

 

TŘÍDNÍ SCHŮZKY PRO RODIČE:

Vždy ve čtvrtek  8.11.2018,  17.01.2019,  4.04.2019,  6.06.2019 
Poradcem pro volbu povolání je Mgr. J. Hrdličková. Výchovným poradcem je Mgr. J. Kubecová.

ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA:

Pro všechny žáky je zavedena el. žákovská knížka, pro 1. - 3. ročník pro předávání informací, od 4. do 9. ročníku i pro klasifikaci – rodiče mají přístup na internetu:  http://etk.just4web.cz/zskunstat/parent/        

Návod přihlášení je uveden na webových stránkách školy v záložce Základní škola – podzáložce Informace

VÝTVARNÉ POTŘEBY:

Poplatek na výtvarné potřeby ve škol. roce 2018/19 zůstává 80,- Kč na každého žáka jako příspěvek na pokrytí nákladů na výkresy, výtvarné potřeby, kopírované materiály a pracovní listy pro žáky.

LEGISLATIVNÍ ZMĚNY A ŠKOLNÍ PŘEDPISY:

Od 1.9.2017 jsou školy povinny hlásit na OSPOD nejpozději do následujícího dne zvlášť závažné přestupky žáků.

Nové změny jsou zakotveny ve školním řádu, v řádu školní družiny a dalších dokumentech, které máme pro vás k prostudování na webových stránkách školy. Prosíme o jejich prostudování.

Škola nezodpovídá za žáky v případě jejich odchodu k lékaři, škola žáky k návštěvě lékaře uvolní jen na písemné požádání rodičů.

Škola je pojištěna pro případ školních úrazů žáků. Úrazy musí být žákem nahlášeny zásadně jen týž den, kdy se staly, úrazy ohlášené až v následujících dnech nebudou posouzeny jako úrazy školní.

Dětský lékař nemůže ze zákona poskytovat škole informace o zdravotním stavu žáků, není to ani povinností rodičů. Nezbývá nám proto, než Vás požádat, abyste upozornili třídní učitele na všechny zdravotní komplikace, které by mohly nastat při jejich školní práci. Škola jezdí se žáky na plavání, exkurze, výlety, žáci plní náročné úkoly např. v tělesné výchově; neposkytnutí těchto informací by mohlo závažným způsobem ohrozit zdraví vašich dětí. Stejně tak žádáme rodiče, kteří mají dítě svěřené soudně do své péče, aby o tom podali informaci.

VÝUKA CIZÍCH JAZYKŮ:

V naší škole je povinná výuka anglického jazyka od 2. do 9. roč. Výuka druhého cizího jazyka je zavedena od 7. roč.

ŠKOLNÍ ŘÁD:

Ve škole je zakázáno používání mobilních telefonů stejně jako natáčení videa na jakákoliv média v celém areálu školy. Žákům není dovoleno nosit do školy nepatřičné věci, cenné věci a výstřední doplňky oblečení a ozdoby (náušnice, piercing), kterými by si mohli způsobit poranění při výuce, zejména Tv. Žáci mohou nosit jen doporučenou obuv a povinně se ve škole přezouvají.

Žáci opouštějí školu ihned po ukončení vyučování, mladší žáci buď v doprovodu rodičů, nebo sami po písemném souhlasu rodičů. V budově školy se mohou po vyučování zdržovat pouze žáci přihlášení do školní družiny a dále žáci, kteří mají výuku náboženství, kroužky apod., všechny bezprostředně navazující na výuku. Do pozdějších odpoledních zájmových činností přicházejí žáci těsně před jejich začátkem a jsou pod dohledem vedoucích těchto zájmových útvarů. Škola nemůže nést zodpovědnost za žáky, kteří se bezdůvodně zdržují v areálu školy po skončení výuky. Nevztahuje se na žáky, kteří jsou pod dohledem v šatně.

ŠKOLNÍ SPORTOVNÍ AREÁL:

Žáci a dospělí mají volný přístup na sportovní areál školy po vyučování pouze přes školní dvůr, a to do 17:30, kdy se zavírá školní brána. O volných dnech je přístup na toto zařízení  pro žáky i veřejnost uzavřen.

ŠKOLNÍ DVŮR:

Příjezd vozidel na školní dvůr je zakázán dopravní značkou. Upozorňujeme rodiče, že Policie ČR sleduje jeho dodržování! V 8:00 se zavírá brána na školní dvůr. Rodiče a hosté, případně opozdilí žáci (návštěva lékaře apod.) přicházejí po této hodině předním vchodem do budovy. Předním vchodem rovněž odcházejí. Školní brána se otevírá v 11:15 a zavírá v 17:30.

NÁVŠTĚVY VE ŠKOLE:

Z důvodů přísných bezpečnostních předpisů se nesmějí po školní budově pohybovat cizí osoby. Týká se to i rodičů. Dospělé osoby přicházejí starým vchodem do kanceláře v poschodí, kde jim v případě nutnosti zavolají příslušné učitele či jejich děti.

ŠKOLSKÁ RADA:

Předsedou je paní Palme,  členy Ing.arch.Lukešová, Ing. Sojka, Ing. Havelka, Mgr. Pernicová a Mgr. Kuchyňová

Školská rada se schází dle potřeby, minimálně však dvakrát za školní rok.

RODIČOVSKÉ SDRUŽENÍ:

Předsedou je paní Eva Konečná, kontakt konecnaevicka@seznam.cz.

 

 

 

 

 

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kontakty

ZŠ a MŠ Kunštát, příspěvková organizace

Brněnská 32, 679 72 Kunštát

Tel./fax: 516 462112, 515 534332

E-mail: skola@zskunstat.cz

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Svátek

Svátek má Kristýna

Zítra má svátek Jakub

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Sýkora uhelníček

Aktuální počasí

Počasí dnes:

24. 7. 2019

poloj

Bude skoro jasno až polojasno. Denní teploty 29 až 33°C. Noční teploty 18 až 14°C.

Přehrát/Zastavit Další

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 3
DNES: 46
TÝDEN: 441
CELKEM: 95225


 

ZŠ Kunštát

 

ZŠ Kunštát

 

ZŠ Kunštát

 

ZŠ Kunštát