Navigace

Obsah

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ZŠ Kunštát

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážení rodiče, fotografie tříd z konce školního roku jsme zaslali do EDUPAGE

 

Vážení rodiče, dnes byla zveřejněna ve sdělovacích prostředcích informace, že pokud zítra přijdou žáci do školy pro vysvědčení, rodiče nebudou mít nárok minimálně v daný den na výplatu ošetřovného.     Naše škola právě proto připravila vydávání vysvědčení na školním dvoře, aby umožnila příchod všem žákům pro vysvědčení. Těšíme se na ně, v případě potřeby škola vydá i potvrzení, že žáci ve škole nebyli. Děkuji za pochopení a za informaci v médiích se omlouvám. V. Sedlák 

Závěr školního roku - vydávání vysvědčení

z důvodů epidemiologických opatření bude školní rok ukončen v pátek 26.06.2020. Všechny žáky chceme pozvat k předání vysvědčení.                 Žáci nebudou vstupovat do školní budovy;  venku na školním dvoře převeznou vysvědčení od své třídní učitelky a podle jejích pokynů bude možné realizovat třídní fotografování. To bude zdarma a  fofografie následně umístěna na našich webových stránkách ke stažení a vytisknutí.                 Žáky zveme k předání vysvědčení v následujících časech : 

 • na 08.00 budou pozváni žáci  1. – 3 ročníku 
 • na 09.00 budou pozváni žáci 4. - 6. ročníku
 • na 10.00 budou pozváni žáci  7. - 9. ročníku
 •                                                                                                                                                                                                                                                                                     Pokud rodiče některých žáků vyhodnotí přítomnost žáků jako přiliš rizikovou, bude možné předání vysvědčení ještě individuálně                              v prvních dvou týdnech měsíce července ve škole po tel. dohodě.    V. Sedlák

 

Výskyt koronaviru COVID 19

Z důvodu zjištění 1 pozitivního případu dítěte v MŠ Jelínek byla Lesní MŠ z preventivních důvodů dne 17.06.2020 dočasně uzavřena. Situace je vedením Lesní mateřské školy stejně jako vedením naší ZŠ a MŠ řešena s KHS Brno. Provoz naší MŠ ani ZŠ nemusí být zatím přerušen, dle ujištění KHS nehrozí v současné době přenos na ostatní děti. 

Prosíme rodiče, aby dbali ještě důsledněji na dodržování hygienických předpisů stanovených v našich školách, abychom situaci udrželi současný stav. Možnost nálezu pozitivního testu si dnes musíme připustit, jen je potřeba být velmi opatrní a udělat maximum v prevenci přenosu.                   V. Sedlák

 

Informace k ukončení školního roku 2019/2020

Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 zohlední:

 • podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána (tj. do 10. března 2020),
 • podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky,
 • podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci základních škol účastnili ve škole vzdělávacích aktivit formou školních skupin nebo jinou formou (konec druhého pololetí po obnovení provozu),
 • podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

Zameškané hodiny

Do těchto hodin se započítávají pouze hodiny zameškané do začátku platnosti zákazu osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve školách.

Klasifikační řád

Pravidla v klasifikačním řádu, který je součástí řádu školního, se tímto ruší.

Předávání vysvědčení za druhé pololetí

Vysvědčení za  školní rok 2019/2020 bude vydáno v pátek 26. června 2020.

Za příznivého počasí proběhne předání vysvědčení na školním dvoře – od 8.00

V případě nepříznivého počasí bude vysvědčení předáno ve školním divadelním sále,

A to od 8.00 žákům I.stupně, od 8.45 žákům II.stupně.

V tento poslední den NEBUDE VÝDEJ OBĚDA A ANI PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY.

 

 

Organizace výuky  II.stupně ZŠ Kunštát od 8. června 2020

Vážení rodiče,

podle pokynu MŠMT je od 8.června 2020 umožněna realizace občasných vzdělávacích a socializačních aktivit pro žáky II.stupně.

Při současném dodržení dosavadních hygienických požadavků kladených na organizaci provozu školy nabízíme možnost návratu žáků 6.-8.tříd v následujícím režimu:

 • žáci 6.ročníku každé pondělí vždy od 8.10 do cca 11.45
 • žáci 7.ročníku každé úterý vždy od 8.10 do cca 11.45
 • žáci 8.ročníku každou středu vždy od 8.10 do cca 11.45

Účast žáků je dobrovolná, rodiče musí žáka přihlásit do středy 3.června 2020 (včetně). 

Žáci se budou těchto aktivit účastnit ve skupinách do 15 žáků po přihlášení a doložení vyplněného čestného prohlášení – viz web školy.

Během dopoledního bloku se žáci setkají nejen se svým třídním učitelem, ale také s vyučujícími naukových předmětů, nebude se ovšem jednat o klasickou výuku podle rozvrhu, půjde hlavně o kontrolu úspěšnosti plnění práce žáků při distanční výuce. Ta bude samozřejmě nadále pokračovat.

Ve výše určený den, kdy žáci budou ve škole, bude jim v případě jejich zájmu poskytováno stravování (oběd), a to v čase po ukončení výdeje oběda žákům I.stupně.

Souběžnou účast žáků více ročníků II.stupně ve škole při dodržení stanovených hygienických požadavků tak, aby se skupiny žáků vzájemně nepotkávaly v budově školy, nelze zajistit.

Pro účast žáka ve škole platí stejné požadavky jako pro žáky I.stupně (používání roušky, resp.ochranného štítu).

Prosíme o dodržení času ranního nástupu do školy – aby se žáci nesetkávali před školou s žáky I.stupně.

 

 

Organizace výuky  I.stupně ZŠ Kunštát od 25.května 2020

Žáci I.stupně, závazně přihlášení dle pokynu MŠMT ke dni 18.května t.r., se budou zúčastňovat výuky dle následujících pravidel:

Výuka skupin bude realizována pravidelně každý školní den v dopoledním bloku do 11.30. Cílem výuky je zajistit vzdělávání žáků v rozsahu, který škola realizuje v rámci distančního vzdělávání. Konec výuky bude navazovat mj. na stravování, kdy žák po ukončení oběda odejde ze školy, nebude docházet k organizovanému odchodu ve skupinách.

Ranní družina nesmí být poskytována. Provoz ŠD bude realizován s ohledem na počet přihlášených žáků nejdéle do 14.00 hod. Žák může samozřejmě ze školy odejít i dříve. Rodiče uvedou způsob a čas odchodu dítěte ze školy.

Skupiny budou vstupovat do budovy školy dvěma vchody – běžným vchodem ze školního dvora, resp. přes školní družinu, a to nejdříve v 7.45 hod. Žáci budou dodržovat dvoumetrové rozestupy a budou mít nasazenou roušku.

Před vstupem do školy si žáky převezme pověřený pedagogický pracovník. Pedagogové zajistí přesun žáků do učeben tak, aby se jednotlivé skupiny nepotkávaly.

Ze stejného důvodu budou organizovány přestávky ve výuce individuálně podle potřeby konkrétní skupiny, výuka se nebude řídit zvoněním.

Výdej obědů bude až do konce června bez možnosti výběru, vařit se bude každý den pouze jeden druh oběda.

Požadavky na žáky:

Žák má na den minimálně 2 roušky a sáček na jejich uložení. Před školou se žáci neshlukují do skupinek, dodržují od sebe rozestupy 2 metry a platí povinnost zakrytí úst a nosu. Žákům bude při vstupu do budovy a v průběhu dne změřena teplota bezkontaktním teploměrem. Všichni žáci odevzdají zákonnými zástupci vyplněné a podepsané Čestné ptohlášení - tiskopis uveden ke stažení níže. Do budovy je můžeme vpustit jen při splnění těchto podmínek.

Neprodleně po přezutí a po příchodu do třídy musí každý žák použít připravenou dezinfekci na ruce. Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují ruce, případně umyjí ruce ve své učebně.

Všichni žáci nosí ve společných prostorách roušky nebo školou pořízené ochranné štíty. První den po příchodu do školy budou žáci seznámeni se stanovenými hygienickými pravidly, která jsou povinni dodržovat. Jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, případně k vyřazení žáka ze školní skupiny.

Hygienická opatření ze strany školy budou prováděna v souladu s metodikou MŠMT.

 

MŠMT čestné prohlášení 2.5.20.ZŠ.pdf (268.76 kB)
 
 

 

                         

Žádost o ošetřovné

Škola může potvrdit rodičům žáků žádost o ošetřovné pro žáky ve věku do 13 let. Tiskopisy jsou k vyzvednutí v kanceláři školy v pondělí a ve středu od 07.00 do 11.00 hodin. Pokud si rodiče požádají na email  skola@zskunstat.cz , zašleme jim požadované potvrzení oskenované. To pak mohou přímo zaslat svému zaměstnavateli.

 žádost o ošetřovné 

 

M I M O Ř Á D N Ě    O P A T Ř E N Í - UZAVŘENÍ  ŠKOL

 Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I. Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020:

 osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,  osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

II. Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

Odůvodnění: 

 Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě. Předmětem opatření je zákaz vzdělávání na všech typech škol pro potřebu ochrany před výskytem a šířením onemocnění COVID-19. Hromadné vzdělávání na všech typech škol představuje vyšší riziko přenosu onemocnění vzhledem k vysoké kumulaci osob ve vymezeném prostoru. Opatření se zaměřuje na všechny osoby organizující vzdělávání podle shora uvedených zákonů. Toto opatření je jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 na území České republiky.  Neprodlená realizace tohoto opatření je nezbytná pro adekvátní zhodnocení rizika vzhledem k současné nepříznivé epidemiologické situaci ve výskytu onemocnění COVID-19, a proto den nabytí účinnosti tohoto mimořádného opatření je den jeho vydání.

                                                                            Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA                                                                                                                                   

                                                                                          ministr zdravotnictví

INFORMACE PRO RODIČE PRO ŠKOLNÍ ROK 2019-2020

VÝUKA:

Informace k organizaci prvního týdne školního roku 2019/2020

 

Školní rok 2019/2020 začíná v pondělí  2.9.2019.

V tento den bude výuka na 1.stupni ZŠ ukončena v 10.30 hodin,  na 2.stupni ZŠ v 11.00 hodin, obědy budou pro přihlášené žáky vydávány od 10.30 hodin.  

V úterý 3.9.2019 končí výuka tříd  1.stupně v 11.30 hodin,  výuka tříd 2.stupně ve  12.30 hodin, výdej oběda bude probíhat od 11.30 hodin.

Od středy  4.9.2019   bude  vyučování  dle platného rozvrhu, výdej obědů dle rozpisu.

 

Žáci prvního ročníku byli rozděleni do dvou tříd. Třída  1.A se nachází ve druhém poschodí staré budovy, třída 1.B v prvním patře staré budovy.  Žáci přijdou v doprovodu rodičů starým vchodem od rybníka, který bude  v pondělí  2.9.2019 otevřen. Výuka pro ně bude ukončena do 9.30, následně budou v doprovodu rodičů odcházet domů.

 

Žáci, kteří navštěvovali v loňském školním roce školní družinu, půjdou v den zahájení – tedy v pondělí vchodem pro ŠD, a to nejdříve od 7.00 hodin. Pravidelný provoz školní družiny bude zahájen od  úterý  3.9.2019 na základě vyplněných zápisních lístků.

 V pondělí  2.9.2019 bude školní družina vydávat zápisní lístky a v tento den nebude řádný  provoz.

 

Další podrobnosti  ke školnímu roku 2019-2020 najdete v záložce Informace

 

ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA:

Pro všechny žáky je zavedena el. žákovská knížka, pro 1. - 3. ročník pro předávání informací, od 4. do 9. ročníku i pro klasifikaci – rodiče mají přístup na internetu:  http://etk.just4web.cz/zskunstat/parent/        

Návod přihlášení je uveden na webových stránkách školy v záložce Základní škola – podzáložce Informace

VÝTVARNÉ POTŘEBY:

Poplatek na výtvarné potřeby ve škol. roce 2018/19 zůstává 80,- Kč na každého žáka jako příspěvek na pokrytí nákladů na výkresy, výtvarné potřeby, kopírované materiály a pracovní listy pro žáky.

LEGISLATIVNÍ ZMĚNY A ŠKOLNÍ PŘEDPISY:

Od 1.9.2017 jsou školy povinny hlásit na OSPOD nejpozději do následujícího dne zvlášť závažné přestupky žáků.

Nové změny jsou zakotveny ve školním řádu, v řádu školní družiny a dalších dokumentech, které máme pro vás k prostudování na webových stránkách školy. Prosíme o jejich prostudování.

Škola nezodpovídá za žáky v případě jejich odchodu k lékaři, škola žáky k návštěvě lékaře uvolní jen na písemné požádání rodičů.

Škola je pojištěna pro případ školních úrazů žáků. Úrazy musí být žákem nahlášeny zásadně jen týž den, kdy se staly, úrazy ohlášené až v následujících dnech nebudou posouzeny jako úrazy školní.

Dětský lékař nemůže ze zákona poskytovat škole informace o zdravotním stavu žáků, není to ani povinností rodičů. Nezbývá nám proto, než Vás požádat, abyste upozornili třídní učitele na všechny zdravotní komplikace, které by mohly nastat při jejich školní práci. Škola jezdí se žáky na plavání, exkurze, výlety, žáci plní náročné úkoly např. v tělesné výchově; neposkytnutí těchto informací by mohlo závažným způsobem ohrozit zdraví vašich dětí. Stejně tak žádáme rodiče, kteří mají dítě svěřené soudně do své péče, aby o tom podali informaci.

VÝUKA CIZÍCH JAZYKŮ:

V naší škole je povinná výuka anglického jazyka od 2. do 9. roč. Výuka druhého cizího jazyka je zavedena od 7. roč.

ŠKOLNÍ ŘÁD:

Ve škole je zakázáno používání mobilních telefonů stejně jako natáčení videa na jakákoliv média v celém areálu školy. Žákům není dovoleno nosit do školy nepatřičné věci, cenné věci a výstřední doplňky oblečení a ozdoby (náušnice, piercing), kterými by si mohli způsobit poranění při výuce, zejména Tv. Žáci mohou nosit jen doporučenou obuv a povinně se ve škole přezouvají.

Žáci opouštějí školu ihned po ukončení vyučování, mladší žáci buď v doprovodu rodičů, nebo sami po písemném souhlasu rodičů. V budově školy se mohou po vyučování zdržovat pouze žáci přihlášení do školní družiny a dále žáci, kteří mají výuku náboženství, kroužky apod., všechny bezprostředně navazující na výuku. Do pozdějších odpoledních zájmových činností přicházejí žáci těsně před jejich začátkem a jsou pod dohledem vedoucích těchto zájmových útvarů. Škola nemůže nést zodpovědnost za žáky, kteří se bezdůvodně zdržují v areálu školy po skončení výuky. Nevztahuje se na žáky, kteří jsou pod dohledem v šatně.

ŠKOLNÍ SPORTOVNÍ AREÁL:

Žáci a dospělí mají volný přístup na sportovní areál školy po vyučování pouze přes školní dvůr, a to do 17:30, kdy se zavírá školní brána. O volných dnech je přístup na toto zařízení  pro žáky i veřejnost uzavřen.

ŠKOLNÍ DVŮR:

Příjezd vozidel na školní dvůr je zakázán dopravní značkou. Upozorňujeme rodiče, že Policie ČR sleduje jeho dodržování! V 8:00 se zavírá brána na školní dvůr. Rodiče a hosté, případně opozdilí žáci (návštěva lékaře apod.) přicházejí po této hodině předním vchodem do budovy. Předním vchodem rovněž odcházejí. Školní brána se otevírá v 11:15 a zavírá v 17:30.

NÁVŠTĚVY VE ŠKOLE:

Z důvodů přísných bezpečnostních předpisů se nesmějí po školní budově pohybovat cizí osoby. Týká se to i rodičů. Dospělé osoby přicházejí starým vchodem do kanceláře v poschodí, kde jim v případě nutnosti zavolají příslušné učitele či jejich děti.

ŠKOLSKÁ RADA:

Předsedou je paní Palme,  členy Ing.arch.Lukešová, Ing. Sojka, Ing. Havelka, Mgr. Pernicová a Mgr. Kuchyňová

Školská rada se schází dle potřeby, minimálně však dvakrát za školní rok.

RODIČOVSKÉ SDRUŽENÍ:

Předsedou je paní Eva Konečná, kontakt konecnaevicka@seznam.cz.

 

 

 

 

 

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kontakty

ZŠ a MŠ Kunštát, příspěvková organizace

Brněnská 32, 679 72 Kunštát

Tel./fax: 516 462112, 515 534332

E-mail: skola@zskunstat.cz

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Svátek

Svátek má Radomír

Zítra má svátek Prokop

Státní svátky a významné dny na zítřek:

 • Mezinárodní družstevní den

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Aktuální počasí

Počasí dnes:

3. 7. 2020

oblacnosde

Bude polojasno až oblačno, místy přeháňky. Denní teploty 21 až 25°C. Noční teploty 15 až 11°C.

Přehrát/Zastavit Další

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 1
DNES: 87
TÝDEN: 546
CELKEM: 182388


ZŠ Kunštát

ZŠ Kunštát

ZŠ Kunštát

ZŠ Kunštát